หูปลาช่อน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หูปลาช่อน

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : หูปลาช่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.

วงศ์ : ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) : ผักบั้ง  ผักแดง  หางปลาช่อน

ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า มีลำต้นตั้งตรง มีมีสีเขียวแกมม่วง

พื้นที่ที่พบ : เป็นพรรณไม้วัชพืชที่มักขึ้นตามที่ชื้น ทุ่งหญ้าโล่ง หรือขึ้นปะปนกับวัชพืชทั่วไป

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

วิธีการใช้ประโยชน์ : สามารถกินสดได้

ประโยชน์ทางยา :

หมายเหตุ :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

ข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู