เกี่ยวกับเรา

ระบบฐานความรู้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย

  1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้จัดทำโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  มหัทธนชัย            หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์  มหัทธนชัย                         ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์  ธาราพิทักษ์วงศ์                  ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ                                   ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ ชัยทัศน์  เกียรติยากุล                                 ผู้ร่วมวิจัย

เบอร์โทร : 053-885638
Email : [email protected]

ขอขอบคุณ อาจารย์วัชรี ชัยชมภู ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านปีระกา
ที่อนุเคราะห์ข้อมูลสมุนไพรในระบบฐานความรู้นี้