ผักกาดนกเขา

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกาดนกเขา

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : ผักกาดนกเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Emilia sonchifolia DC.

วงศ์ : COMPOSITAE

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) : หางปลาช่อน  ผักลิ้นปี่  ผักบั้ง

ลักษณะพืช : เป็นพืชตระกูลหญ้า  ลำต้นมีขนอ่อนๆ ถึงใบและยอด

พื้นที่ที่พบ : ขึ้นตามที่ทั่ว ๆ ไป

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

วิธีการใช้ประโยชน์ :

ประโยชย์ทางยา :

หมายเหตุ :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

ข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู