เครือเขาดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cuscuta reflexa Roxb.

วงศ์ : CONVOLVULACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เครือเขาดำ

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) :

ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุกเกาะเบียดเบียนเลื้อยพันอาศัยอยู่บนพรรณไม้อื่น มีลักษณะคล้ายเส้นหนวดแข็งแรง

พื้นที่ที่พบ : อัฟกานิสถาน อินเดีย ศรีลังกา จีน มาเลเซีย ไปจนถึงอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยมักพบขึ้นตามป่าหินปูนและตามชายป่าโปร่ง ที่ความสูงประมาณ 600-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การขยายพันธุ์ : 

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : 

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

หมายเหตุ : 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง  : คุณวัชรี ชัยชมภู