ทุเรียนเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona muricate L.

วงศ์ :

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ทุเรียนเทศ

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : ทุเรียนแขก(ภาคกลาง) หมากเขียบหลดหรือหมากพิลด(ภาคอีสาน) ทุเรียนน้ำ(ภาคใต้) และ มะทุเรียน(ภาคเหนือ)

ลักษณะพืช :

พื้นที่ที่พบ :

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู

หมายเหตุ :